second-hand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-hand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-hand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-hand.

Từ điển Anh Việt

 • second-hand

  /'sekənd'hænd/

  * tính từ

  cũ, mua lại (quần áo, sách vở)

  second-hand book: sách cũ

  nghe gián tiếp, nghe qua người khác (tin tức...)

  * danh từ+ (seconds-hand)

  /'sekəndzhænd/

  kim chỉ giây (ở đồng hồ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • second-hand

  * kinh tế

  bán hạ giá

  bán lại

  đã dùng qua

  đã sử dụng rồi

  hàng bán lại

  hàng cũ

  hàng đã dùng qua

  hàng đã sử dụng rồi