second tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second tap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tarô số hai (trong bộ tarô)