second-grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

second-grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm second-grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của second-grade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • second-grade

    * kinh tế

    phẩm chất loại hai, loại thường