school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school.

Từ điển Anh Việt

 • school

  /sku:l/

  * danh từ

  đàn cá, bầy cá

  school fish: loại cá thường đi thành bầy

  * nội động từ

  hợp thành đàn, bơi thành bầy (cá...)

  * danh từ

  trường học, học đường

  normal school: trường sư phạm

  primary school: trường sơ cấp

  private school: trường tư

  public school: trường công

  secondary school: trường trung học

  to keep a school: mở trường tư

  trường sở, phòng học

  chemistry school: phòng dạy hoá học

  trường (toàn thể học sinh một trường)

  the whole school knows it: toàn trường biết việc đó

  (nghĩa bóng) trường, hiện trường

  he learnt his generalship in a serve school: ông ta đã học tập nghệ thuật chỉ huy quân sự trong một hiện trường rất ác liệt

  giảng đường (thời Trung cổ)

  buổi học, giờ học, giờ lên lớp; sự đi học

  there will be no school today: hôm nay không học

  trường phái

  school of art: trường phái nghệ thuật

  môn học

  the history school: môn sử học

  phòng thi (ở trường đại học); sự thi

  to be in the schools: dự thi, đi thi

  môn đệ, môn sinh

  (âm nhạc) sách dạy đàn

  a gentleman of the old school

  một người quân tử theo kiểu cũ

  to go to school to somebody

  theo đòi ai, học hỏi ai

  * ngoại động từ

  cho đi học; dạy dỗ giáo dục

  rèn luyện cho vào khuôn phép

  to school one's temper: rèn luyện tính tình

  to school onself to patience: rèn luyện tính kiên nhẫn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • school

  * kinh tế

  bầy cá

  đàn

  học phái

  trường phái

  tụ tập thành bầy

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trưởng

  trường dạy nghề

  trường học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • school

  an educational institution

  the school was founded in 1900

  a building where young people receive education

  the school was built in 1932

  he walked to school every morning

  Synonyms: schoolhouse

  the process of being formally educated at a school

  what will you do when you finish school?

  Synonyms: schooling

  a body of creative artists or writers or thinkers linked by a similar style or by similar teachers

  the Venetian school of painting

  the period of instruction in a school; the time period when school is in session

  stay after school

  he didn't miss a single day of school

  when the school day was done we would walk home together

  Synonyms: schooltime, school day

  an educational institution's faculty and students

  the school keeps parents informed

  the whole school turned out for the game

  a large group of fish

  a school of small glittering fish swam by

  Synonyms: shoal

  educate in or as if in a school

  The children are schooled at great cost to their parents in private institutions

  swim in or form a large group of fish

  A cluster of schooling fish was attracted to the bait

  Similar:

  educate: teach or refine to be discriminative in taste or judgment

  Cultivate your musical taste

  Train your tastebuds

  She is well schooled in poetry

  Synonyms: train, cultivate, civilize, civilise