schoolbag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolbag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolbag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolbag.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schoolbag

    a bag for carrying school books and supplies

    found just the right dictionary to fit into his schoolbag

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).