schoolhouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolhouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolhouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolhouse.

Từ điển Anh Việt

 • schoolhouse

  /'sku:lhaus/

  * danh từ

  trường sở (ở nông thôn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • schoolhouse

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trường sở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • schoolhouse

  Similar:

  school: a building where young people receive education

  the school was built in 1932

  he walked to school every morning