school-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-bag.

Từ điển Anh Việt

  • school-bag

    * danh từ

    cặp sách