school fee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school fee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school fee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school fee.

Từ điển Anh Việt

  • school fee

    /'sku:lfi:/ (school_fees) /'sku:lfi:z/

    * danh từ

    học phí, tiền học