schooldays nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schooldays nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schooldays giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schooldays.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schooldays

    the time of life when you are going to school

    Synonyms: schooltime

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).