school ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school ship.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • school ship

    a ship used to train students as sailors

    Synonyms: training ship

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).