school bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school bell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • school bell

    a bell rung to announce beginning or ending of class

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).