school-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school-time.

Từ điển Anh Việt

  • school-time

    /'sku:ltaim/

    * danh từ

    giờ học, giờ lên lớp

    những năm còn đi học