schoolgirl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolgirl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolgirl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolgirl.

Từ điển Anh Việt

  • schoolgirl

    /'sku:lgə:l/

    * danh từ

    học sinh gái, nữ sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schoolgirl

    a girl attending school