schoolgirlish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolgirlish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolgirlish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolgirlish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schoolgirlish

    Similar:

    girlish: befitting or characteristic of a young girl

    girlish charm

    a dress too schoolgirlish for office wear

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).