school house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • school house

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường phái