schoolboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schoolboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schoolboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schoolboy.

Từ điển Anh Việt

  • schoolboy

    /'sku:ldei/

    * danh từ

    học sinh trai, nam sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schoolboy

    a boy attending school