school plot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

school plot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm school plot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của school plot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • school plot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn gần trường học

    khu gần trường học