salt well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt well

    * kỹ thuật

    giếng nước mặn