salt cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt cake

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    bánh muối

    tảng muối