salt ii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt ii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt ii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt ii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salt ii

    the second treaty between the United States and the Union of Soviet Socialist Republics resulting from the Strategic Arms Limitation Talks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).