salt flog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt flog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt flog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt flog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt flog

    * kỹ thuật

    sương muối