salt heap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt heap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt heap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt heap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt heap

    * kinh tế

    bãi muối