salt rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt rock

    * kỹ thuật

    muối mỏ