salt-pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt-pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt-pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt-pan.

Từ điển Anh Việt

  • salt-pan

    /'sɔ:ltpæn/

    * danh từ

    hồ muối