salt meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt meat

    * kinh tế

    thịt ướp muối