salt pork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt pork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt pork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt pork.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salt pork

    fat from the back and sides and belly of a hog carcass cured with salt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).