salt plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt plug

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bướu muối

    vòm muối