saltbox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltbox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltbox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltbox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saltbox

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà theo kiểu saltbox (hộp đựng muối)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saltbox

    a type of house built in New England; has two stories in front and one behind