salt dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt dome

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòm lửa

    vòm muối (địa chất)