salt oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt oven

    * kỹ thuật

    lò muối