salting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salting.

Từ điển Anh Việt

 • salting

  * danh từ

  sự ướp muối; sự phun muối; sự nhúng dung dịch muối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salting

  * kinh tế

  sự cho muối

  sự ướp muối

  * kỹ thuật

  thực phẩm:

  sự cho muối

  sự ướp muối

  hóa học & vật liệu:

  tạo muối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salting

  the act of adding salt to food

  Similar:

  salt: add salt to

  salt: sprinkle as if with salt

  the rebels had salted the fields with mines and traps

  salt: add zest or liveliness to

  She salts her lectures with jokes

  salt: preserve with salt

  people used to salt meats on ships