salting-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salting-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salting-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salting-out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salting-out

    * kinh tế

    sự loại muối

    sự tách muối