salting-out effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salting-out effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salting-out effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salting-out effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salting-out effect

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiệu ứng kết tinh muối