salting agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salting agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salting agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salting agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salting agent

    * kỹ thuật

    vật lý:

    chất tạo muối