saltbush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltbush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltbush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltbush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saltbush

    any of various shrubby plants of the genus Atriplex that thrive in dry alkaline soil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).