saltish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saltish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saltish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saltish.

Từ điển Anh Việt

 • saltish

  /'sɔ:ltiʃ/

  * tính từ

  hơi mặn, mằn mặn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saltish

  * kinh tế

  hơi mặn

  * kỹ thuật

  mặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saltish

  somewhat salty