salt mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt mud

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bùn chứa muối