salt farm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt farm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt farm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt farm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt farm

    * kinh tế

    xí nghiệp muối