salt pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt pan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt pan

    * kỹ thuật

    lòng chảo muối