salt spreader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt spreader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt spreader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt spreader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt spreader

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy rải muối