salt solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt solution

    * kỹ thuật

    dung dịch muối

    dung dịch nước muối