salt refinery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt refinery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt refinery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt refinery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt refinery

    * kinh tế

    xưởng tinh chế muối