salt recovery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt recovery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt recovery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt recovery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt recovery

    * kinh tế

    sự thu hồi muối