salt industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt industry

    * kinh tế

    công nghiệp muối