salt drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt drainage

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự tiêu nước mặn