project investment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project investment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project investment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project investment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project investment

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vốn đầu tư dự án