project delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project delivery

    * kinh tế

    sự giao công trình đã thực hiện