program unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • program unit

  * kỹ thuật

  bộ chương trình

  khối chương trình

  môđun

  toán & tin:

  đơn vị chương trình