program skip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program skip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program skip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program skip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program skip

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự nhảy chương trình