programmers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmers

    * kỹ thuật

    lập trình viên

    toán & tin:

    người thảo chương